Institutul de Geologie şi Seismologie

Publicaţii IGS 2010

Monografie:

1.SANDI, H., APTICAEV, F., BORCIA, I., ERTELEVA, O., ALCAZ, V. Quantification of Seismic Actions on Structures. AGIR Publishing House, Bucharest, 2010, 211p. ISBN 978-973-720-319-9

Articole din revista cu factor de impact:

2.ENE, A., BOGDEVICI, O., BOSNEAGA, A. Determination of pesticides and polyclyclic aromatic hydrocarbons in soils from eastern part of Romania using GC and GC/MS techniques. Annals of “Dunarea de jos” university of Galati Mathematics, Physics, Theoretical machanics. Fascicle II, Year II (XXXIII) 2010, No. 2. p. 124-129: ISSN 2067-2071.

3.SHAKER, R., OVERCENCO, A., BOGDEVICH, O., SIRODOEV, GH., SIRODOEV, I. “Land cover and agricultural land pattern impacts on groundwater nitrate in the Republic of Moldova: a geographically weighted regression and artificial neural network approach” Applied Geography Imprint: ELSEVIER (in press). ISSN: 0143-6228.

Articole din alte reviste editate în străinătate:

4.NICOARA I. Fossil representatives of the superfamily Sciuroidea (Rodentia) From Upper Turolian of Republic of Moldova, Acta Palaeontologica Romaniae. Vol. VII. Cluj-Napoca, 2010, (in press): ISSN 1842-371x.

5.Алказ, В.Г., Исичко, Е.С., Гинсарь, В.Н. Сейсмический риск на территории г. Кишинева. Будiвelьнi конструкцii” , вып. 73, 2010, с. 34-43. ISSN 1815-4360.

6.СКЛЯР, А.М., КНЯЗЕВА, В.С., СТЕПАНЕНКО, Н.Я., СИМОНОВА, Н.А., АЛЕКСЕЕВ, И.В., СТАСЮК, А.Ф., ЧУБА, М.В. Ощутимое на Украине и в Молдове землетрясение 27 октября 2004 года с Кр =15.4, Мw=5.8, I0=6 (Карпатский регион). Землетрясения Северной Евразии 2004. Обнинск: ГС РАН. 2010, с. 51-57. ISSN 1818-6254.

7.СКЛЯР, А.М., КНЯЗЕВА, В.С., СТЕПАНЕНКО, Н.Я., СИМОНОВА, Н.А., АЛЕКСЕЕВ, И.В., СТАСЮК. А.Ф., ЧУБА. М.В. Распределение макросейсмического эффекта от карпатского землетрясения 27 октября 2004 года на территории Украины и Молдовы. Землетрясения Северной Евразии 2004. Обнинск: ГС РАН. 2010, с. 52-63. ISSN 1818-6254.

8.СТЕПАНЕНКО, Н.Я., СИМОНОВА, Н.А., АЛЕКСЕЕВ, И.В. Ощутимое в Молдове землетрясение 27 сентября 2004 года с Кр =13.4, Мw=4.8, I0=4-5 (Карпатский регион). Землетрясения Северной Евразии 2004. Обнинск: ГС РАН. 2010, с. 43-50. ISSN 1818-6254.

9.СТЕПАНЕНКО, Н.Я., СИМОНОВА, Н.А., АЛЕКСЕЕВ, И.В. Дунайское землетрясение 3 октября 2004 года с Кр =13.0, Мw=4.8, I0=5-6 (Карпатский регион). Землетрясения Северной Евразии 2004. Обнинск: ГС РАН. 2010, с. 370-374. ISSN 1818-6254.

 Articole din enciclopedii editate în ţară:

10.              РОМАНОВ Л. Геологическое строение. Энциклопедия Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь 2010. с. 235 – 237.

11.              РОМАНОВ Л., РЕШЕТИЛОВ А. Сейсмическое районирование ПМР. Энциклопедия Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь 2010. с. 526 – 530.

12.              РОМАНОВ Л. Полезные ископаемые и подземные воды. Энциклопедия Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь 2010. с. 474 – 475.

13.              РОМАНОВ Л., КИШЛЯРУК В., БАЛЕВ И. Рельеф. Энциклопедия Приднестровской Молдавской Республики. Тирасполь, 2010. с. 526 – 530.

Articole din reviste naţionale:

Categoria B

14.              BOGDEVICI, O., CADOCINICOV, O., IZMAILOVA, D., GRIGORAŞ, M. Evaluarea poluării cu PCB a solurilor din staţiile de transformatoare. Buletinul Ştiinţific Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, 2010, nr.2 (in press). ISSN 1857 – 0046.

15.              DUCA GH., BOGDEVICH O., CADOCINICOV O., PORUBIN D. The pollution spectrum of old pesticides storages in Moldova. Chemistry Journal of Moldova. Chişinău, Moldova nr 5(2). p. 41-46: ISSN 1857-1727.

16.              ŢIMBALIUC, N., MAFTULEAC, A., LUPAŞCU, T., BOLOTIN, O. Posibilitatea utilizării adsorbanţilor minerali şi carbonici autohtoni în procese de purificare a apelor de coloranţi sintetici. Buletinul Ştiinţific Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, 2010, nr.2 (in press). ISSN 1857 – 0046.

17.              БОБРИНСКАЯ, О,. Новые виды семейства Miliolidae из верхнебаденских отложений северо-западного Припрутья Молдовы. Buletinul Ştiinţific Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, 2010, nr.2 (in press). ISSN 1857 – 0046.

18.              ИЗМАЙЛОВА, Д., ХАРЧУК, О.,БОЛОТИН, О., КИРИЛЛОВ, А. Сера как лимитирующий фактор почвенного плодородия. Buletinul Ştiinţific Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, 2010, nr.2 (in press). ISSN 1857 – 0046.

19.              ПАВЛОВ, П., Оценка независимости факторов сейсмического риска. Buletinul Ştiinţific Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, 2010, nr.2 (in press). ISSN 1857 – 0046.

20.              СЛЮСАРЕНКО В.В., БОЛОТИН О.А., САМОХВАЛОВ Н.И. Исследования по очистке  биотоплива при помощи адсорбентов. Buletinul Ştiinţific Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, 2010, nr.2 (in press). ISSN 1857 – 0046.

Categoria C

21.              MOGORICI C. Analiza morfostructurală a unui sector din partea ne nord a Republicii Moldova./ Buletinul Ştiinţific Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, 2010, nr.1. 94-102. ISSN 1857 – 0046.

22.              NEAGA V. Privire generală asupra structurii geologice a Basarabiei. Fizica şi tehnologii moderne, 2010. Nr.3-4 ISSN 1810-6498

23.              PÎSLARI, R. Analiza normativelor şi standardelor de mediu în Republica Moldova. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, Nr. 1., Chişinău, 2010, p. 81-88. ISSN 1857-0046.

24.              SANDU, I. Sinteză asupra dinamicii şi dimensionalităţii modelului tectonic al Pămintului. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, Nr. 1., Chişinău, 2010, p. 66-80. ISSN 1857-0046.

25.              SANDU, I., ZAICENCO, A.. Azimutul, distanţa epicentrală şi eroarea acestor parametri în contextul mecanismului focal. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, Nr. 1., Chişinău, 2010, p. 89-93. ISSN 1857-0046.

26.              АЛКАЗ, В., ИСИЧКО, E., ГИНСАРЬ, В. Методические аспекты и результаты оценки сейсмического риска на территории г. Кишинева. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM. Nr. 1., Chişinău, 2010, p. 16-24. ISSN 1857-0046.

27.              БУРТИЕВ Р. З. О статистической  связи сейсмической активности Балканских сейсмических зон. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, Nr. 1., Chişinău, 2010, p. 5-15. ISSN 1857-0046.

28.              ИЛИЕШ, И.И., Степаненко, Н.Я., Симонова, Н.А., Алексеев, И. Сейсмичность Карпат по наблюдениям на сейсмических станциях на территории Молдовы. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, Nr. 1., Chişinău, 2010, p. 32-40. ISSN 1857-0046.

Articole în culegeri:

29.              DUCA GH., BOGDEVICI O., CADOCINICOV O., PORUBIN D. Evaluarea spectrului de poluare resurselor acvatice bazinului r. Nistru cu substanţe organice toxice. Culegere “Armonizarea Cadrului Normativ privind Valorificarea Durabilă şi Managementul Resurselor de Apă a Republicii Moldova la Dreptul European”, Chişinău, 2010 (In press).

30.              АРНАУТ, Н., МЕЛЬНИЧУК, О. Обеспеченность водными ресурсами экономики Республики Молдова при различных сценариях ее развития. Водные ресурсы бассейна реки Днестр-предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона. Вадул-луй-Водэ, 28-29 мая 2010, Chişinău, Imona Grup SRL. 38-45. ISBN 978-9975-4135-0-3.

Teze:

31.              ALCAZ, V. Riscurile seismice in Republica Moldova. Materialele Seminarului “Interagency & Crisis Managment Workshop”, Chişinău, 13-15 aprile, 2010.

32.              ALCAZ, V. Methodological Aspects of the Assessment of Earthquake Impact on  Physical Environment and Exposed Community. Moldova Republic Case Study. Materialele Conferinţei NATO “Environment Security and Ecoterrorism:  Problems and ways of solutions:   27 -29 April, Moscow, 2010.

33.              BURTIEV, R., An stochastic approach for seismic hazard estimation of Balkan territory. Proceding of ESC2010 6-10 September 2010, Montpellier, France

34.              BOTNARU, A. Starea actuală a prizelor de apă subterană în Republica Moldova (studiu de caz). In: International conference of young researches. (scientific abstracts), Chisinau, 2010. (in press)

35.              MARCU, T. Evoluţia factorilor climatici şi regimul apelor subterane a Republicii Moldova. In: International conference of young researches. (scientific abstracts), Chisinau, 2010. (in press)

36.              POPUIAC A. General geochemistry of rare earths in north-eastern Republic of Moldova. Abstracts of the 6th International Conference on Rare Earth Development and Applications Organized by: The Chinise Society of Rare Earths (CSRE) August 2 - 6, 2010 Beijing China

37.              SPATARI, G. Studiul comparativ al pozitionarii topografice al prizelor de apa in conditii de teren (studiu de caz, Moldova). In: International conference of young researches. (scientific abstracts), Chisinau, 2010. (in press)

38.              ZAICENCO, A., HUFFMAN, S., WEIR-JONES, I. Seismic P-wave Polarization in the Context of on-site Early Warning System. 5th Intl Conf. on Recent Advaces in Geotech. Earthquake Engineeringand Soil Dyn., San Diego, CA

39.              ZAICENCO, A., WEIR-JONES, I., ULRYCH, T. Uncertainties in Microseismic Event Detection, Microseismic Workshop, October 13-15, Calgary.

40.              БУРТИЕВ, Р. О применении регрессии в условиях гетероскедастичности сейсмических данных. Materialee Conferinţei „Modelare matematicх, optimizare si tehnologie informationale" ATIC, Chişinău, 19-21 martie 2010.

41.              МОРАРУ, О. Микробиологическая характеристика подземных и питьевых вод. In: International conference of young researches. (scientific abstracts), Chisinau, 2010. (in presa)

42.              РОМАНОВ Л. Взгляды В.А. Собецкого на схему PECTINOIDA. Материалы чтений памяти В.А. Собецкого. «Из-во ПГУ», Тирасполь 2010. с. 11 – 14.

43.              РОМАНОВ Л., НЯГА В., ХАРИСОВА С. Радоновая опасность на территории Молдовы. Bioetica, Filosofia şi Medicina. Mat. Conferinţei a XVI-a Ştiinţifice Internaţionale 12-13 noiembrie 2010. Chişinău „PRINT - CARO” SRC, 2010. 121 – 123.

44.              РОМАНОВ Л. ЛЕОНТЕВ С. Причины геоморфологических различий течения Р. Днестра / Бассейн р. Днестр: экологические проблемы управления + разграничными природными ресурсами. Материалы Международной Научно-практической конференции. 15 – 16 октября 2010. «Из-во ПГУ», Тирасполь 2010. с. 172 – 173.

45.              РОМАНОВ Л., ХАРИСОВА С., БАЛЕВ И. Заболевание щитовидной железы, как следствие нехватки йода в ланшафтах. Материалы Международной Научно-практической конференции. 15 – 16 октября 2010. «Из-во ПГУ», Тирасполь 2010.