Institutul de Geologie şi Seismologie

Laborator de cercetări complexe a Scoarţei Terestre


Laboratorul „Cercetări complexe ale scoarţei terestre” s-a format în urma unirii a două laboratoare cel de „Geologie Cuaterbară” şi cel de „Stratigrafie şi Paleontologie” în anul 1982. Începând cu 01.01.2015 este reorganizat în Laborator de Geologie Regională.

La începutul activităţii sale, laboratorul era înzestrat cu mulţi specialişti cu un nivel înalt de cunoaştere a domeniului dat. V.H. Roşca cerceta moluştele Neogenului; O.G. Bobrinskaia – foraminifere Neogenului; A.L. Covalenco – ostracodele cuaternare şi contemporane; L.F. Romanov – geologia şi fauna Triasicului, Jurasicului şi a Cretacicului inferior din sudul SSSR.

În laborator, deasemenea, se efectuau lucrări de cercetare a mişcărilor noi şi contemporane ale scoarţei terestre din regiune, precum şi psrticularităţile de dezvoltăre a formelor de relief.

Colectivul de colaboratori: G.M. Bilinkis, L:V. Dubinovskii, A.T. Vatveeva ş.a., hărţi neotectonice şi geologi-morfologice, care reflectă particularităţile de dezvoltare ale proceselor geodinamice şi legătura lor cu structura geologică şi mişcările scoarţei terestre.

Rezultatul lucrărilor colaboratorilor laboratorului au fost hărţile la scările 1:200.000 şi 1:500.000: harta raionării alunecărilor de teren de pe teritoriul Moldovei; hărţi ale prăbuşirilor şi rostogolirilor (cantitatea, viteza mişcărilor), hărţi ale fragmentării orizontale şi verticale a reliefului, harta versanţilor puternici ş.a.

Valoarea acestor hărţi constituie, complexitatea lor pe fonul unui substrat geologic concret, în legătură strânsă cu dezvoltarea mişcărilor noi ale scoarţei terestre.

Pentru obţinerea unui tablou obiectiv ale afectării teritoriului de către procesele geologice negative, a fost elaborată harta afectării totale a teritoriului Moldovei de către procesele distructuve.

Aceste hărţi  au fost introduse în Direcţia Generală a Energeticii şi Electricităţii, pe lângă Sovetul Miniştrilor RSSM, Institutului VSEGINGEO, Kolhozstroy, secţia de Genetică a plantelor etc. Structura geologică a litologiei şi petrografie depozitelor vechi (paleozoice şi proterozoice) era studiată de către V.R. Moroz şi V.L.    . aceste date au permis elaborarea hărţilor paleogeografice ale teritoriului iterfluviului Nistru-Prut, precum şi harta tectonică a regiunii.

În laborator s-au efectuat şi se efectuează lucrări de studiu a compoziţiei mineralogice a brutului argilos (bentonite) şi cremnos verzui (diatomite, tripoli, argile diatomitice, calcare cremnoase) sub conducerea lui O.A. Bolotin.

Reconstrucţia şi colapsul Uniunii Sovietice catastrofic au atins ştiinţa geologică a republicii. În prezent în laborator sunt doar 6 colaboratori de bază şi 2 prin cumul. Însă cu toate acestea, acumularea cunoştinţelor şi a rezervelor de material faunistic permit efectuarea lucrărilor la un nivel înalt. Se folosesc noi metode de cercetare a structurii geologice a teritoriului în concordanţă cu metodele geomorfologice, imaginile satelitare şi aerofotografiile, precum şi cercetările geofizice. Toate acestea permit obţinerea unor date noi, mult mai detaliate, despre structura geologică a teritoriului Republicii Moldova.

Angajaţii laboratorului participă la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale (România, Belarus, Ucraina, Rusia), ceea ce permite întreţinerea legăturii cu colegii străini.

Principalele lucrări publicate ale laboratorului:

1. Билинкис Г.М. Неотектоника Молдавии   районов Украины. Кишинёв, Штиинца 1971, 141 с.

2. Билинкис Г.М., Дубиновский В.Л. Геоморфология Молдавии. Кишинёв, Штиинца, 1987, 187 с.

3. Билинкис Г.М., Геодинавика крайнего юго-запада Восточно-Европейской платформы в эпоху морфогенеза. Кишинёв, «Бизнес элита», «LEXtoriu» 2004 184 с.

4. Рошка В.Х. Моллюски меотиса Северо-Западного Причерномория. Кишинёв, Штиинца, 1973, 284 с.

5. Романов Л.Ф. Юрские морские двустворчатые моллюски междуречья Днестр-Прут. Кишинёв, Штиинца, 1973, 277 с.

6. Романов Л.Ф. Мезозойские пестроцветы Днестровско-Прутского междуречия. Кишинёв, Штиинца, 1976, 208 с.

7. Романов Л.Ф. Юрские пектиноиды юга СССР. Кишинёв, Штиинца, 1986, 232 с.

8. Романов Л.Ф., Семенова Е.В., Оповская Г.Г. Схема стратиграфии триасовых отложений Днестровско-Прутского междуречия// Тектоника и стратиграфия. Вып.25. Киев,1985, с. 39-47.

9. Романов Л.Ф. Схема стратиграфии юрских и нижнемеловых отложений Днестровско-Прутского междуречия. Утверждена МСК СССР, 1987г.

10. Осадконакопление и палеогеографие запада Восточно-Европейской платформы в мезозое (проект №86б UNESCO). Минск «Наука и техника» 1985, 216 с. (коллектив авторов).

11. Of the Eastern European plarform. IGGP. Project 86. Berlin, 1986 (autorii).

12. Воловик В.Г., Няга В.И., Романов Л.Ф., Хареко В.Г. Осовенности геологического строения и перспективы нефтегазаносности Северо-Западного Припрутия // Геол. журнал, №2, 1988, с 48-60.

13. Воловик В.Г., Няга В.И., Мороз В.Ф., Романов Л.Ф. Тектоническая карта Днестровско-Прутского междуречия м-б 1:500000, 1987г.

14. Мороз В.Ф. Верхнепалеозойские магматические породы, метасоматиты и рудопроявление нижнего Припрутия. Кишинёв, Штиинца, 1981, 95с.

15. Няга В.И. О возрасте терригенных образований Преддобруджского прогиба. Bul. IGG al AŞM, N2 2009, pag. 57-59.

16. Няга В.И. ортоплатформенные структурноформационные комплексы. / Тектоника Запада Восточно-Европейской платформы. Минск «Наука и техника», 1990, с 30-33.

17. Neaga V.I., Moroz V.F. Die Jungpalёozoischen Rotsedimente im Südteil des Gebietes zwischen Dnestr and Prut. // Zetschift für angevaudte Geol, Bd. 33, Heft 9, 1987. p. 238-242.

18. Neaga V.I., Loskov K.M. Grundzüge der tectonischen Bewegungen and der Sedimentation während des Ordowiziuns am Su-rand der Osteuropäischen tafel. Amteil USSR. // Zeitsenritt fur Angewandte Geol. Bd. 27, Heft t, 1981.

19. Moroz V.F., Neaga V.I., Polonic P., Roşca V. The Predobrogean depression in Romania and Moldova and its hydrocarbon prospects // Petroleum Geoscience, n.3, 1997. pp. 141-144.

20. Болотин О.А., Дубиновский В.Л., Романов Л.Ф. Утилизация карбонатных отходов горной промышленности Республики Молдовы. // The third international “Ecological chemistru”, Chişinău, 2005, p. 47-48.

21. Bolotin O.A. Safransky V.H., Romanov L.F. Metode termoanalitice rapide noi de identificare şi analizare a diferitelor minerale naturale şi a unor compuşi chimici folosiţi cu Agricultura // Technology transfer in Electronic Enginering Multifunctional Materials and Fine Mechanics. Chişinău 2005.

22. Bolotin O.A., Dubinovski V.L., Neaga V.I., Romanov L.F. Şarja pentru sinteza wollastonitului // Programul pentru dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul tehnico-ştiinţific STEP – 2006. vol.3. Chişinău 2006.

23. Романов Л.Ф., Харисова С.Г. Геопатогенез Днестровско-Прутского междуречья. Школа экологической геологии и рационального природопользования.  Материалы VII Межвузовской молодежной научной конференции. Россия, Санкт – Питербург, 2006, с.289-290.